ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.skirt

  • zhè qún zi tài duǎn le

   裙子

   This skirt is way too short.

  • nǐ chuān nà tiáo qún zi tài měi le

   穿裙子

   You look absolutely stunning in that dress!

  • tā tí qǐ qún zi zǒu jìn hé shuǐ zhōng

   提起裙子走进河水

   She hiked up her skirt and waded into the river.

Word usage

 • "裙子" is often matched with measure word "条"or"身".
  • 裙子

   one skirt

  • 裙子

   one skirt