rén xíng dào
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.footpath; footwalk; sidewalk

  • rén xíng dào de nèi cè

   人行道内侧

   the inside of a sidewalk

  • tā shuāi le yī jiāo tóu zhuàng zài rén xíng dào shang

   人行道

   She slipped and hit her head on the sidewalk.

  • rén xíng dào shang jù jí le yī xiǎo duī rén

   人行道聚集

   A little knot of people collected on the footpath.

Word usage

 • "人行道" is often matched with measure word "条".
  • 人行道

   one sidewalk