rú cǐ děng děng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • sland so on and so forth; et cetera

    • tā xiǎng yào fáng zi háo huá qì chē rú cǐ děng děng

      想要房子豪华汽车如此等等

      He wants a house and an expensive car and all the rest of it.