rú ruò
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • conj.if; in case (of); in the event of

  • rú ruò tā cān jiā yàn huì chí dào le jiù huì yīn cǐ ér dé dào liàng jiě

   如若参加宴会迟到因此得到谅解

   He is therefore forgiven, if late for a dinner party.

  • rú ruò kuī jiàn wǒ nèi xīn de hēi àn nǐ gāi rú hé shì hǎo

   如若窥见内心黑暗如何

   What if you can see the darkest side of me?