ruò dà
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • adj.of such a size; (often in early vernacular)so big

  • ruò dà nián jì

   偌大年纪

   so advanced in years

  • ruò dà de gōng diàn

   偌大宫殿

   such a big palace

  • ruò dà de chéng shì

   偌大城市

   such a big city

  • ruò dà yī gè yuàn zi shà shí jiù bèi cǎi tà chéng le yī piàn làn ní tān

   偌大院子霎时踩踏烂泥滩

   Such a large courtyard was suddenly tramped into a muddy land.