sà kè sī
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • sax; saxophone

    • zài dī yīn sà kè sī guǎn zòu chū yàn jiào bān xiǎng liàng de yuè yīn

      低音萨克斯奏出响亮乐音

      blew a loud honk on the bass saxophone.