sān yè cǎo
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.clover; shamrock; trefoil

    • méi huā kàn shàng qù yǒu diǎn xiàng sān yè cǎo de tú àn

      梅花看上去三叶草图案

      The plum blossom looks a little like a clover pattern.