shān lǐ
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • brae; sierra; mountainous area

    • tā xiàng shàng pá le shù yīng lǐ cái pá jìn shān lǐ

      向上英里山里

      He climbed for miles high up into the mountain.