shān shān
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • adj.slow (in walking, coming, etc.); walk slowly like a woman

  • shān shān jìn rù

   姗姗进入

   walk into a place in a leisurely way

  • yīng bàng zhōng yú kāi shǐ le shān shān lái chí de tiáo zhěng

   英镑终于开始姗姗调整

   The pound has finally begun its long overdue correction.