shàn shàn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • adj.awkward; shamefaced; diffident

  • tā jué de méi qù zhǐ hǎo shàn shàn de zǒu kāi le

   觉得没趣只好讪讪走开

   Feeling she was not wanted, she walked away looking embarrassed.

  • tā wú fǎ zài xiǎng chū xīn de huā zhāo lái jiù shàn shàn de liū zǒu le

   无法想出花招讪讪溜走

   He was unable to think up a new trick and went away.