shāng gǎn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • adj.sad; sentimental; sick at heart

  • huí yì wǎng shì shǐ tā shāng gǎn

   回忆往事使伤感

   Remembering the past filled him with sorrow.

  • shāng gǎn de gē qǔ

   伤感歌曲

   a sentimental song

  • zhè wèi zuò jiā liú yú shāng gǎn

   作家伤感

   This author runs to sentiment.

  • nà wèi yǎn yuán jiāng tā de jué sè yǎn de hěn shāng gǎn

   演员角色伤感

   The actor sentimentalized his part.