shǎng wǔ
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.infmlmidday; noon

  • shǎng wǔ jiào

   晌午

   afternoon nap

  • shǎng wǔ le gāi chī fàn le

   晌午吃饭

   It's already twelve. It's time for lunch.

  • shǎng wǔ fàn

   晌午

   midday meal

  • shǎng wǔ qián lù xī kàn jiàn yī dà qún yú zài shuǐ cǎo shang yóu guò

   晌午露茜看见水草

   Just before midday Lucy saw a large shoal of fishes grazing on the weed.