shàng wǔ
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.fmlattach importance to military affairs/martial arts; hold the military and martial arts in high esteem

  • sī bā dá shì yī gè shàng wǔ de mín zú

   斯巴达尚武民族

   The Spartans were a warlike people.

  • yōng yǒu shàng wǔ jīng shen

   拥有尚武精神

   have martial spirit

  • zài zhè ge tǐ xì zhōng shàng wǔ jīng shén zhàn jù le jí wéi zhòng yào de dì wèi

   这个体系尚武精神占据重要地位

   The martial spirit plays an import role in this system.