shàng bàn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • first half

    • jiā kuài zì jǐ de bù fá fǒu zé nín huì zài bǐ sài de shàng bàn chǎng gǎn dào pí juàn

      加快自己步伐否则比赛上半感到疲倦

      Pace yourself or you'll tire yourself out in the first half of the race.