shàng gè xīng qī
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.last week

    • wǒ men shàng gè xīng qī yǐ jīng tǎo lùn le shuō huà zhàng ài jí sòng dú zhàng ài

      我们上个星期已经讨论说话障碍诵读障碍

      We talked last week about a reading disorder, dyslexia.