shàng wǔ jīng shén
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.militarism; military/martial spirit

    • yī xiē guó jiā de shàng wǔ jīng shén kuò zhǎn dào rì cháng shēng huó zhōng

      一些国家尚武精神扩展日常生活

      The militarism of some countries extends into daily life.