shé kè
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.dialimmigrant smuggler; illegal immigrant

    • zhè yàng de lù chéng duì yú jiāng mìng yùn jiāo gěi shé tóu de shé kè lái shuō wú yí shì zài guò guǐ mén guān

      这样路程对于命运交给蛇头蛇客无疑鬼门关

      Such a journey to the fate of the snake to the head of the snake, is no doubt in the "death".

Chinese words with pinyin she ke