shé qīng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • gempylus serpens; snake mackerels

    • dà xíng shé qīng yǎn jing zhōu wéi yǒu yǎn jìng yī yàng de huán zhuàng wù

      大型蛇鲭眼睛周围眼镜一样环状

      Large snake mackerel with rings like spectacles around its eyes.

Chinese words with pinyin she qing