shén jīng bìng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  n.neuropathy; any disease of the nervous system with such symptoms as numbness

  • shén jīng bìng bìng rén

   神经病病人

   neuropath

 • 2

  n.mental disorder; nervous disorder; neurosis

  • huàn shén jīng bìng

   神经病

   suffer from neurosis

  • bié shēng tā de qì tā yǒu shén jīng bìng

   神经病

   Don't make him angry. He's neurotic.

  • nǐ jiǎn zhí shì shén jīng bìng

   简直神经病

   You are simply not in your right mind.