shí hǎo shí huài
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • sometimes good and sometimes bad

    • liǎng guó de huǒ bàn guān xi shí hǎo shí huài

      伙伴关系时好时坏

      The two countries maintain a in-and-out partnership.