shí huà shí shuō
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • slspeak frankly; talk straight

  • nǐ jiù shí huà shí shuō bǎ zhēn xiàng gào sù tā men

   实话实说真相告诉他们

   Lay it on the line and tell them what’s really been happening.

  • rú guǒ yào shí huà shí shuō de huà wǒ bù gǎn gào sù rèn hé rén

   如果实话实说的话告诉任何

   If the truth be known, I was afraid to tell anyone.