shí sì
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • num.fourteen; fourteenth; 14

  • dì shí sì gè

   十四

   the fourteenth

  • shí jiā sì shì shí sì

   十四

   10 plus 4 makes fourteen.

  • zài wǒ shí sì suì de shí hou wǒ de jiā rén bān dào le lìng yī gè chéng shì

   十四时候家人城市

   When I was fourteen, my family moved to another city.