ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.board and lodging

  • shí sù fèi

   食宿

   board and lodging expenses

  • wèi lǚ kè tí gōng shí sù fú wù

   旅客提供食宿服务

   provide guests with board and lodging

  • shí sù zì lǐ

   食宿自理

   pay one's own board and lodging expenses

  • yuē hàn zhēn hǎo gěi wǒ men dǎ lǐ hǎo le shí sù

   约翰我们打理食宿

   How kind of Bill to get our board and lodging ready.

  • ān pái shí sù

   安排食宿

   arrange for board and lodging