shí sù
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.speed per hour; hourly speed

  • shí sù gāo dá sān bǎi gōng lǐ

   时速高达公里

   It has a top speed of 300 km per hour.

  • shí sù xiàn zhì

   时速限制

   speed limit

  • zhè liàng qì chē de shí sù chāo guò le yīng lǐ

   汽车时速超过100英里

   The car reached speeds in excess of 100 miles per hour.