shì jiè mò rì
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.doomsday

  • yī cì kǎo shì bù jí gé bù shì shì jiè mò rì

   考试及格世界末日

   Failing one exam is not the end of the world.

  • nà zhǐ shì gè shēng rì yòu bù shì shì jiè mò rì

   只是生日世界末日

   It’s only a birthday, not the end of the world.