shì wú jù xì
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • slall matters whether important or trivial

  • wǒ bù néng shì wú jù xì de dōu lǎn xia lai

   事无巨细

   I can't take charge of everything.

  • nǚ hái yī dàn dǎ xiǎng míng qi shì wú jù xì dōu yóu tā de jīng jì gōng sī lái ān pái

   女孩一旦打响名气事无巨细经纪公司安排

   Once a girl has made it into the major league, every detail is mapped out by her agency.