shù pí
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.bark; feathering

    • yóu yú méi yǒu shí wù yī xiē rén biàn bō zhī jià shang de shù pí guǒ fù

      由于没有食物一些便支架树皮果腹

      With nothing to eat, some resorted to eating bark ripped off support beams.

Chinese words with pinyin shu pi