shuǐ bō
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.wave; ripple

  • qīng fēng fú lái shuǐ bō bù xīng

   清风水波

   A cool wind blew gently, without starting a ripple.

  • hé shang shuǐ bō lín lín

   水波粼粼

   The waves are crystal-clear on the river.

  • yáng guāng xia shuǐ bō shǎn shuò

   阳光水波闪烁

   The ripple was shimmering in the sunlight.

  • tā tiào rù chí zhōng jī hū méi yǒu jī qǐ shuǐ bō

   几乎没有激起水波

   He dived into the pool, making scarcely a ripple.