shuǐ tán
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.pool; puddle; pond

  • zài tā jiào shēn de shuǐ tán zhōng bīng zhàn lán ér qīng tòu

   水潭湛蓝

   In its deeper pools, the ice is blue and lucid.

  • yī gè tíng zhì de shuǐ tán

   停滞水潭

   a standing pool