shuǐ yín
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.mercury; quicksilver

    • shǐ shū shang jì zǎi dì gōng li yǒu yǐ shuǐ yín biǎo xiàn de jiāng hé dà hǎi

      史书记载地宫水银表现江河大海

      According to historical records, there are rivers and oceans in the form of mercury in the palace.