shuǐ zhì
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.water quality

  • gǎi shàn shuǐ zhì

   改善水质

   improve water quality

  • shuǐ zhì yǔ rén men de shēn tǐ zhuàng kuàng xī xī xiāng guān

   水质人们身体状况息息相关

   Water quality is closely connected to people's health.

  • wǒ men yīng gāi yào jīng cháng jiǎn chá shuǐ zhì

   我们应该经常检查水质

   We should conduct regular checks on your water quality.

Chinese words with pinyin shui zhi