sōng jǐn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  n.degree of tightness

  • sōng jǐn yào shì kě ér zhǐ

   松紧适可而止

   The degree of tightness should be appropriate.

 • 2

  n.elasticity

  • sōng jǐn shì zhōng

   松紧适中

   medium elasticity

Chinese words with pinyin song jin