ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • conj.infmlthough; although

  • yé ye suī shuō lǎo le dàn lí qù shì hái yǒu hǎo duō nián

   爷爷虽说去世

   Grandfather was old, but he is still many years away from his death.

  • suī shuō zhī jiā gē bǐ qí tā yī xiē chéng shì qíng kuàng hǎo xiē dàn shī yè yī jiù shì gè wèn tí

   虽说芝加哥其他一些城市情况失业依旧问题

   Chicago has fared better than some cities, but unemployment remains a problem.