suī zé
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • conj.though; although

    • zhè liǎng gè nǚ rén dōu jù yǒu shì dàng de pí xìng suī zé tā men bìng bù shì tè bié shòu guo gāo shēn jiào yù de rén yě bù shì yōu xiù de shī rén

      女人具有适当脾性虽则她们特别高深教育优秀诗人

      Both these women had the right temperament, although they were not particularly educated or good poets.