ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.step onto

  • tà shàng zǔ guó de tǔ dì

   踏上祖国土地

   step onto one's native soil

  • tā zhèng zhǔn bèi tà shàng guī tú

   准备踏上归途

   He is now preparing to step onto the way back home.

Chinese words with pinyin ta shang