tóng xīng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.child star

  • chū míng de tóng xīng

   出名童星

   famous child star

  • diàn shì shàng de dà bù fen tóng xīng dōu tài ràng rén nì fan

   电视大部分童星腻烦

   Most TV kids are so cloying.

  • tóng xīng men yī cì dēng tái zuò xiù

   童星依次登台作秀

   The child stars stepped onto the stage in turn to give a show.