ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.travel together

  • yǔ tā tóng xíng de hái yǒu liǎng wèi tóng xué

   同行还有同学

   Travelling with him, there were two classmates of his.

  • tóng xíng huǒ bàn

   同行伙伴

   fellow traveller

  • dēng shān duì zǒng yǒu yī míng jīng yàn fēng fù de xiàng dǎo tóng xíng

   登山队经验丰富向导同行

   The groups are always accompanied by an experienced mountain guide.