tú jīng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.by way of; via; pass by/through

  • tā céng hǎo jǐ cì chéng huǒ chē tú jīng háng zhōu

   火车途经杭州

   He passed Hangzhou several times by train.

  • zhè wèi yì shù jiā cóng bǎo jiā lì yà tú jīng wéi yě nà dào le bā lí

   艺术家保加利亚途经维也纳巴黎

   The artist arrived in Paris from Bulgaria by way of Vienna.