tuán jié yī zhì
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • be united as one and be concentrating (their) efforts on; monolithic solidarity

  • tā wèi shǐ zhèng dǎng nèi bù tuán jié yī zhì yǐ jīng zuò de gòu duō le

   使政党内部团结一致已经

   He has done enough to pull the partytogether

  • tā dūn cù zì jǐ de zhī chí zhě yào tuán jié yī zhì

   敦促自己支持者团结一致

   He urged his supporters to hang together.