ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.dialinfmlmaternal grandfather

  • tā de wài gōng shì shì zhǎng

   外公市长

   Her grandfather is the mayor.

  • tā de wài gōng rè zhōng yú yǎn shuō

   外公热衷演说

   His grandfather is fond of public speaking.

  • nǐ wài gōng qù shì le zhēn shi yí hàn

   外公去世真是遗憾

   I'm sorry your grandfather died.

Word usage

 • "外公" is often matched with measure word "个".
  • 外公

   one grandfather