wàn shì
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.everything; all things

  • wàn shì bù qiú rén

   万事求人

   be self-independent

  • wàn shì shùn lì

   万事顺利

   Everything fares well.

  • zhù wàn shì rú yì

   万事如意

   May everything turn out as you wish.