wàn zhàng
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • adj.bottomless; very high

  • guāng máng wàn zhàng

   光芒万丈

   The light shines up to the heavens.

  • qì yàn wàn zhàng

   气焰万丈

   overweening insolence

  • wàn zhàng gāo lóu

   万丈高楼

   lofty tower

  • wàn zhàng shēn yá

   万丈

   an abysmal cliff