wáng fǎ
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  n.feudal term for the law of the land

  • mù wú wáng fǎ

   目无王法

   ignore the law of the land

  • jiǎn zhí méi yǒu wáng fǎ

   简直没有王法

   Totally lawless!

  • zài zhè lǐ wǒ jiù shì wáng fǎ

   这里就是王法

   And here, my law is the only law.

 • 2

  n.the law; state policy

  • rú guǒ wǒ shì guó wáng wǒ yào zhì dìng wáng fǎ

   如果国王制定王法

   If I were the king, I'd yield my royal rule.