wǎng yín
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  n.online/Internet bank

  • wǎng yín suǒ cǎi yòng de ān quán cuò shī dé dào wán shàn

   网银采用安全措施得到完善

   Security measures adopted by online bank have been improved.

 • 2

  n.online/Internet banking

  • tā zhǔ yào shǐ yòng wǎng yín yè wù

   主要使用网银业务

   He mainly uses the Internet banking service.

Chinese words with pinyin wang yin