wàng nǚ chéng fèng
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • v.hope that one's daughter will be somebody

    • wàng zǐ chéng lóng wàng nǚ chéng fèng de fù mǔ

      望子成龙望女成凤父母

      parents who want their children to be successful