wèi shí
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.feed (a person or an animal); give food to

  • yī tiān yào wèi shí yī cì

   喂食

   feed once a day

  • àn shí wèi shí

   按时喂食

   feed regularly

  • gěi bǎo bao wèi shí yīng gāi àn xū hái shì àn shí ne

   宝宝喂食应该还是

   Should you feed your baby on demand, or stick to a timetable?