wēi shì
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.power and influence; power and authority

  • shù lì wēi shì

   树立威势

   foster one's authority by force

  • kù shǔ wēi shì jiàn jiàn xiāo tuì

   酷暑威势渐渐消退

   The heat gradually became less intense.

  • tā gè zi bù gāo dàn hěn yǒu wēi shì

   个子威势

   She was short and commanding.

  • tā zhī dào zì jǐ huì qū fú yú duì fāng de wēi shì

   知道自己屈服对方威势

   She knew that she'd let herself be steamrollered.