wèn lù
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.ask the way (to a certain place)

  • yī wèi guān guāng kè zǒu guò lái xiàng wǒ wèn lù

   问路

   A tourist walked up to me to ask the way.

  • wǒ men xiàng yī ge nán hái wèn lù

   我们男孩问路

   We inquired the way of a boy.

  • nǐ kě yǐ wèn lù

   可以问路

   You can ask for directions.

Chinese words with pinyin wen lu