wù qì
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.fog; mist; vapor

  • wǒ men tòu guò wù qì xì kàn mén pái hào mǎ

   我们透过雾气细看门牌号码

   We peered through the fog at the house numbers.

  • wù qì jiàn nóng le

   雾气

   The fog was beginning to thicken.