wù zhì shì jiè
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.material/physical world

  • wù zhì shì jiè jiù shì zhǐ cún zài de yī qiè ma

   物质世界存在一切

   Is the material world all that exists?

  • tǎn bái shuō zhè zhǒng xiàn xiàng zài wù zhì shì jiè li chù chù kě jiàn

   坦白现象物质世界处处可见

   You can see this frankly in the consumer world.